Giới thiệu về Tổ Văn Phòng

 

TỔ VĂN PHÒNG

 


 

STT Họ và tên Chưc vụ Điện thoại
1   Nguyễn Ngọc Anh Tổ trưởng 0935283130
2   Nguyễn Mỹ Bình Kế toán 0914270002
3   Hà Mới Nhân viên 0918014699
4   Đồng Phước Thanh Nhân viên 01215711527
5   Lê Anh Tuấn Nhân viên 0905806625
6   Phan Thị Minh Hải Nhân viên